برنامه آموزشی سه روزه برای کارمندان وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف در بلخ، شهر مزارشریف

 برنامه آموزشی سه روزه با اشتراک ۲۰تن از کارمندان وزارت محترم ارشاد، حج واوقاف در بلخ شهر مزارشریف تحت عنوان “رهنمود آموزشی حقوق زنان درپرتوقوانین اسلامی، ملی وبین المللی” از طرف موسسه توانمند سازی زنان دنر- افغانستان  در ماه فبروری ۲۰۲۱ برگزار گردید.   دایر نمودن چنین برنامه های ظرفیت سازی و آموزشی که فرصتی خوبی برای تبادل نظریات و تجربیات می باشد، فرصت خوبی است و تاثیر بسزای در ایجاد هماهنگی و همکاری بین موسسه دنر و وزارت محترم ارشاد،‌ حج و اوقاف در رابطه به تامین حقوق زنان و نقش .امامان و متنفذین محترم دینی درین راستا دارد

 برنامه تدویر شده در ولایات زمینه اشتراک نمودن تعداد بیشتر کارمندان این وزارت خانه ها را افزایش داده و از این طریق دسترسی کارمندان ولایات به فرصت های آموزشی بیشتر می گردد.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *