برنامه آموزشی برای کارمندان وزارت محترم امورداخله “ تحت عنوان “ظرفیت سازی در زمینه های روانی اجتماعی ، حقوقی ، پشتیبانی و تقویت ظرفیت کارمندان”

 برنامه آموزشی سه روزه با اشتراک ۲۰تن از کارمندان وزارت محترم امورداخله در کابل برگزار گردید.  این  برنامه آموزشی “ تحت عنوان  “ظرفیت سازی در زمینه های روانی اجتماعی ، حقوقی ، پشتیبانی و تقویت ظرفیت کارمندان” در ماه مارچ ۲۰۲۱ از طرف موسسه توانمند سازی زنان دنر- افغانستان برگزار گردید که راه اندازی چنین برنامه ها فرصت خوبی  برای ایجاد هماهنگی و همکاری بین موسسه دنر و وزارت محترم داخله در رابطه به نقش پولیس و پرسونل امنیتی در تامین حقوق زنان خشونت دیده و شیوه حمایت از آنها می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *