برنامه آموزشی برای کارمندان وزارت محترم ارشاد، حج واوقاف تحت عنوان “رهنمود آموزشی حقوق زنان درپرتوقوانین اسلامی، ملی وبین المللی”

برنامه آموزشی سه روزه با اشتراک ۲۰تن از کارمندان وزارت محترم ارشاد، حج واوقاف در کابل تحت عنوان “رهنمود آموزشی حقوق زنان درپرتوقوانین اسلامی، ملی وبین المللی” از طرف موسسه توانمند سازی زنان دنر- افغانستان  در ماه فبروری ۲۰۲۱ برگزار گردید.   دایر نمودن چنین برنامه های ظرفیت سازی و آموزشی که فرصتی خوبی برای تبادل نظریات و تجربیات می باشد، فرصت خوبی است و تاثیر بسزای در ایجاد هماهنگی و همکاری بین موسسه دنر و وزارت محترم ارشاد،‌ حج و اوقاف در رابطه به تامین حقوق زنان و نقش امامان و متنفذین محترم دینی درین راستا دار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *